Lantmännen BioAgri utvecklar och marknadsför biologiska betningsmedel för stråsäd, ärt och morot. Dessa betningsmedel används idag både i Sverige, Finland och Tyskland. BioAgris kunder är i största utsträckning utsädesproducenter som efter analys behandlar utsädet med dessa betningsmedel.

Lantmännen BioAgris biologiska betningsmedel har genomgått mer än tio års intensiv forskning, testning och produktutveckling först vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, och sedan hos Lantmännen BioAgri själv.

Betningsmedlen Cedomon®, Cerall® och Cedress®, med den aktiva substansen Pseudomonas chlororaphis MA342, en naturligt förkommande jordlevande bakterie, finns sedan slutet av 1990-talet. Produkter baserade på MA 342 kan appliceras på utsäde med vanliga betningsmaskiner.

Fördelar med Cedomon®, Cerall® och Cedress®

  • Naturligt förekommande jordbakterie som aktiv substans hos produkterna
  • Får användas i ekologisk produktioni
  • Biologiskt nedbrytbar
  • Förbättrar rotutvecklingen
  • Ökad skörd
  • Behandlat utsäde kan lagra med bibehållen effekt i ett år

Bakterien har flera verkningssätt. Bland annat konkurrerar den med andra mikrober om näring och utrymme.

Våra biologiska betningsmedel

Cedomon®

Cedomon® är godkänt för korn och havre och har god effekt mot t ex kornets bladfläcksjuka.

Cerall®

Cerall® är godkänt för höstvete och vårvete och har god effekt mot stinksot.

Cedress®

Cedress® är ett biologiskt betningsmedel för bland annat morot och ärt. 

Effekt

  • De biologiska betningsmedlen för stråsäd har god effekt på ytligt sittande smitta, som stinksot på vete och kornets bladfläcksjuka.
  • Däremot har bakteriebetningen begränsad effekt på flygsot i korn eftersom denna patogen sitter djupt inne i kärnan.
  • Bakterierna förmår inte heller att skydda veteplantor från angrepp av dvärgstinksot eftersom denna patogen är markburen och smittar groddplantan nära markytan.

Resultat från aktuella försök