Lantmännen BioAgri har unik kompetens att utveckla, testa och utvärdera biostimulanter.

En biostimulant är en produkt av biologiskt ursprung som förbättrar grödans produktivitet. Biostimulanter anses som en potentiell dellösning för att stimulera växters tillväxt, öka avkastningen, minska växtens känslighet mot abiotiska stressfaktorer (värme, väta) och minska beroendet av gödselmedel och bekämpningsmedel.

Det finns en lång rad olika växtstimulerande produkter som kan delas in i olika kategorier beroende på sammansättning och ursprung:

De flesta biostimulanter ger en positiv effekt på plantans tillväxt, kvalitet och skörd men hur kraftig effekten blir beror på odlingsbetingelserna.

Det finns en lång rad olika växtstimulerande produkter som kan delas in i olika kategorier beroende på sammansättning och ursprung:

Mikrobiella biostimulanter som består av svampar eller bakterier.

Olika verkningsmekanismer påverkar växten genom ett förbättrat näringsupptag eller som bidrar med växtnäring genom t.ex. kvävefixering eller också påverkar växten genom att inducera resistens mot växtskadegörare. Exempel på dessa är rhizobakterier, Azotobacter spp.mykorrhiza, Glomus, Azotobacter och Methylobacterium. 

Humussyror, fulvinsyror och hydrolyserade proteiner och aminosyror

Aminosyrabaserade biostimulanter (d.v.s. proteinhydrolysat) härrör från kemisk eller biologisk hydrolys av animaliska eller växtproteinrika råvaror. Humussyrabaserade preparat utvinns vanligen från leonardit, som är ett organiskt material associerat med brunkol, som ännu inte har slutfört processen för omvandling till kol. Hållbara fyndigheter för utvinning finns på flera ställen i världen.

Tång och tångextrakt, även kallad seaweed extract

Produkterna utvinns hållbart från alg och tångarter, oftast från brunalgen och från Kelp. Tångpreparaten har kelaterande verkan och innehåller ämnen som verkar växtstimulerande och motverkar stressymptom.

BioAgri bidrar med kunskap och forskning

Lantmännen BioAgri identifierar intressanta och lovande biostimulanter, analyserar och testar produkterna under de nordiska förhållandena för att sedan kunna marknadsföra dessa på olika marknader i Norden.

Lantmännen BioAgri bidrar med genuin kunskap i mikrobiologi, växtbiologi, växtpatologi och växtnäring.​